ice-whiteIce White...

Whites with lush green foliage.